Stavební právo

Stavební právo úzce souvisí s nemovitostmi a dřív nebo později na něj každý člověk, podnikatel nebo společnost narazí. Stavební předpisy jsou velmi komplikované a též stavební úřady je nikoliv vždy dobře používají. Ke složitosti stavebního práva přispěla svým dílem i velká novela stavebního zákona účinná od roku 2018 a rozhodně k ní přispěje i plánovaná rekodifikace stavebního práva.

Pokud chcete cokoliv stavět nebo naopak nechcete, aby Vám v sousedství vyrostla naddimenzovaná stavba bytového domu, průmyslové haly, obchodního centra či nadměrná přístavba souseda, je ideálním řešením využít služeb specializovaného advokáta. Advokátů se specializací na stavební právo je v celé České republice pouze asi 300, tedy asi 3 % ze všech advokátů, z toho v Moravskoslezském kraji je nás pouze zhruba deset. Jsem součástí této malé skupiny, a tak se na mě můžete s důvěrou obrátit při řešení následujících otázek:


  • Poradenství a zastupování stavebníka v územním a stavebním řízení u stavebního úřadu (při územním řízení o dělení pozemků, o umístění stavby, územním souhlasu, řízení o stavebním povolení, dodatečném povolení stavby, o odstranění stavby, o kolaudaci atd.).
  • Poradenství a zastupování sousedů v územním a stavebním řízení u stavebního úřadu (podávání námitek proti stavebním záměrům sousedů nebo developerů, odvolání proti vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením, podněty k přezkumnému řízení, žádosti o odstranění nepovolených staveb).
  • Obrana proti závazným stanoviskům dotčených orgánů týkajících se územního plánování, nakládání s vodou, odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pozemních komunikací a přístupu ke stavbě, požární bezpečnosti, EIA a dalších).
  • Obrana v řízení o územním plánu obce (zejména podněty ke změně územního plánu, zpracování námitek proti návrhu územního plánu, správních žalob na zrušení územního plánu či podnětů k přezkumu územního plánu).
  • Zastupování ve vyvlastňovacím řízení (podávání námitek proti vyvlastnění, opravných prostředků).
  • Zastupování u žalob proti rozhodnutí stavebního úřadu u správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu (zpracování správních žalob a kasačních stížností, zastupování v řízení u správního soudu).