Firemní, podnikatelské a korporátní právo

Mnozí z Vás podnikají, ať už jako živnostníci nebo jako majitelé obchodních firem (společností) či a družstev nebo jako jejich statutární orgány (jako jednatelé, členové představenstva nebo správní rady). Při podnikání hrozí mnoho nástrah, a proto je dobré mít klíčové dokumenty pro chod Vašeho podniku právně ošetřené a v pořádku.


Mohu Vám pomoci zařídit následující záležitosti, které jsou nezbytné pro Vaše klidné podnikání:

  • Jednání s úřady, zejména s živnostenskými úřady, finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, sociálními úřady a dalšími regulátory trhu jako s krajskými úřady, Českou obchodní inspekcí, báňskými úřady, Českou národní bankou, Státním pozemkovým úřadem, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, inspektoráty práce nebo Státní veterinární správou apod.
  • Kompletní založení obchodní společnosti (s.r.o., akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti) nebo družstva na klíč (zahrnuje sepis zakladatelského dokumentu, zastupování u notáře, vyřízení potřebných povolení a zápisu do obchodního rejstříku).
  • Příprava dokumentů nutných pro chod společnosti (například zápisů z valných hromad, změny jednatelů, jednacích řádů představenstev, smluv o výkonu funkce, zastupování společníků na valných hromadách).
  • Prodej společnosti (zahrnuje smlouvu o převodu obchodního podílu nebo o prodeji akcií, související souhlasy orgánů společnosti a zápisu do obchodního rejstříku nebo smlouvu o prodeji obchodního závodu) nebo prodej obchodního závodu (podniku)
  • Řešení sporů uvnitř společnosti (sporů mezi společníky, sporů o platnost usnesení valné hromady, o platnost jmenování nebo odvolání jednatelů nebo představenstva, sporů o vyloučení společníka, o výplatu dividend nebo podílu na zisku, sporů s bývalými jednateli nebo představenstvem společnosti).
  • Řešení sporů s finančním nebo celním úřadem při daňové kontrole, neoprávněném doměření daně nebo jiných sankcích.