CENÍK SLUŽEB

Právní služby poskytujeme za smluvní odměnu. Způsoby odměny jsou stanoveny zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Na každou právní službu požadovanou klientem se hodí jiný způsob stanovení odměny. Právní služby poskytujeme za následující druhy odměn, vždy samozřejmě po projednání a odsouhlasení klientem, když najdeme řešení k oboustranné spokojenosti.


1. Odměna hodinová ve výši 2.000,- Kč za jednu hodinu právní služby

Hodinovou odměnu používáme zejména při účtování odměny za jednorázovou právní konzultaci, případně při účtování odměny v případech, kdy nelze předem rozsáhlost případu stanovit (např. dlouhodobé soudní spory, pravidelné poradenství).


2. Odměna úkonová za určitý úkon právní služby

Odměnu úkonovou používáme v případě, kdy klient požaduje určitou právní službu, jejíž rozsah lze předem přibližně ohraničit. Využíváme ji často zejména v případech sepisu konkrétních smluv, konkrétních žalob, úkonů při založení společnosti, sepisu námitek do územního nebo stavebního řízení nebo převodů nemovitostí. Odměnu si s klientem vždycky předem odsouhlasíme, a tak klient dopředu přesně ví, kolik ho konkrétní úkon právní služby bude stát.


3. Další náklady

K odměnám po předchozí dohodě s klientem může být připočítáváno cestovné, a to zejména při cestě na soudní jednání a zpět a zejména pokud se jedná o úkony prováděné mimo okres Opava.

Některé úkony právní služby vyžadují dále vynaložení soudních poplatků (žaloby, odvolání), správních poplatků (stavební povolení, živnostenská oprávnění) nebo notářských poplatků (založení nebo prodej společnosti).

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH a připočítává se k nim DPH v platné výši.


Způsob naší vzájemné spolupráce

Poté, co se dohodneme na poskytnutí právních služeb a jejich rozsahu, vystavím Vám zálohovou fakturu a podepíšeme si plnou moc, je-li to potřebné. Obvykle se požadovaná záloha pohybuje okolo 50 % z dohodnuté ceny konkrétní právní služby. Po úhradě zálohy se pustíme do práce. Pro provedení odsouhlasených úkonů právní služby Vám poté zasíláme fakturu, kde je zúčtována záloha. Odměnu je možné hradit v hotovosti, složením na bankovní účet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet, č. účtu 2112163858/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Zmocnění advokáta klientem k provedení právní služby trvá do doby poskytnutí právní služby a plné úhrady odměny advokátovi. Klient je přitom oprávněn advokátovi vypovědět spolupráci kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. Advokát podle zákona o advokacii může vypovědět klientovi smlouvu a plnou moc jen z těchto důvodů:

  1. pokud advokát zjistí, že v téže věci již poskytl právní služby jiné osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta (např. již zastupuje protistranu),
  2. pokud advokát zjistí, že v této věci působí nebo má zájmy advokát nebo osoba jemu blízká (např. advokátův přímý příbuzný je soudce v dané věci),
  3. pokud advokát klient na výzvu advokáta nesloží zálohu na odměnu nebo odměnu na právní služby,
  4. pokud mezi advokátem a klientem dojde k narušení vzájemné důvěry (např. klient opakovaně bezdůvodně zpochybňuje postup advokáta ve věci nebo se opakovaně bezdůvodně neřídí pokyny advokáta důležitými pro úspěšné vyřešení věci),
  5. pokud advokát klient neposkytuje advokátovi nezbytnou součinnost (např. klient nekomunikuje nebo opakovaně neposkytuje potřebné doklady k poskytnutí právní služby),
  6. pokud klient přes upozornění advokáta trvá na protiprávním příkazu advokátovi (např. aby se přes účet advokáta praly špinavé peníze).

Povinné informace

Podle zákona uvádíme na svých webových stránkách následující povinnou informaci: „Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). www.cak.cz.