PROČ VYUŽÍT ADVOKÁTA

Advokát je starobylou právní profesí, která se vyskytovala již ve starém Římě. Na českém území sahají kořeny profesionálního výkonu advokacie již do 17. století. Jedná se o tzv. svobodné povolání, což znamená, že advokacii může vykonávat pouze člen stavovské komory zřízené zákonem o advokacii, České advokátní komory.

Předpokladem pro výkon advokacie je absolvování pětiletého vysokoškolského studia práv na právnické fakultě (v České republice na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci nebo na Západočeské univerzitě v Plzni), tříletá právní praxe koncipienta a složení advokátní zkoušky ze všech oborů práva nebo jiné uznatelné specializované právnické zkoušky (na soudce, notáře, státního zástupce nebo soudního exekutora). Již tyto přísné požadavky jsou zárukou vysoké úrovně služeb a komplexnosti služeb advokáta.

Další zárukou kvality poskytovaných služeb advokáty je kárná odpovědnost advokátů za jejich provinění vůči České advokátní komoře, která může za nejzávažnější pochybení dokonce zakázat advokátovi další výkon advokacie. Pokud advokát při výkonu advokacie pochybí a klientovi tím způsobí škodu, je ze zákona pojištěn za škody způsobené při výkonu advokacie. Klient tak bez obav může svěřit svůj problém advokátovi.


Jaké právní služby může advokát poskytovat?

Advokát by Vám měl být schopen poskytnout právní pomoc ve všech oborech práva s tím, že v určitých právních oborech má specializaci, která je zárukou toho, že se advokát tímto oborem detailně zabývá a že Vám pomůže i s tím nejzapeklitějším problémem. Mými právními specializacemi zapsanými u České advokátní komory jsou občanské právo, obchodní právo, správní právo, stavební právo, výkon rozhodnutí a exekuce, insolvenční právo.

Klient má podle zákona právo na svobodnou volbu advokáta, tedy advokáta, ke kterému má důvěru. To znamená, že si může zvolit k poskytnutí právní služby jakéhokoliv advokáta oprávněného působit na území České republiky, i když je například z druhého konce republiky, než je jeho klient.


Právní služby advokáta představují zejména tyto činnosti:

  • zastupování klientů u soudů a jiných orgánů (úřadů, obcí atd.), 
  • obhajoba v trestních věcech, 
  • udělování právních porad, 
  • sepisování právních listin, 
  • zpracovávání právních rozborů, 
  • správa majetku, 
  • úschovy peněz nebo listin (např. závětí, směnek).

Povinnosti advokáta 

Advokát je svobodné a nezávislé povolání. To znamená, že advokát je při výkonu své práce vázán pouze a jen pokyny klienta, pokud jsou uděleny v rámci zákonných mezí a mezí stavovských předpisů České advokátní komory, a z výkonu advokacie se odpovídá jen klientovi a v případě kárného provinění České advokátní komoře. Tímto je zaručeno, že zůstává nezávislý na dalších složkách justice (soudech, státních zastupitelství, notářích, soudních exekutorech, polici nebo ministerstvu spravedlnosti). Zájem klienta pro advokáta stojí na prvním místě a je povinen využívat důsledně všech zákonných prostředků a uplatnit vše, co pokládá za prospěšné tomu, aby tento zájem klienta byl naplněn.

Jedním ze základních pilířů advokacie je povinnost mlčenlivosti advokáta o záležitosti klienta. Této mlčenlivosti vůči dalším osobám, včetně jakýchkoliv státních orgánů jej může zbavit pouze klient. Advokát také jako jedna z mála profesí nemá zákonem uloženou povinnost nahlásit podezření ze spáchání trestného činu. Klient se proto může bez obav advokátovi svěřit se vším, v čem chce od advokáta poskytnout právní pomoc, neboť má jistotu naprosté diskrétnosti. Další významnou povinností advokáta je, že nesmí ověřovat pravdivost tvrzení klienta. To znamená, že Vaše verze příběhu je pro advokáta daná a nezpochybnitelná a tuto verzi například při soudních sporech brání se vší vehemencí.