Pozemní komunikace (cesty a silnice)

Dnešní doba je charakterizována neustálým pohybem lidí, zboží nebo služeb, tedy dopravou všeho druhu. Potřeba využívat pozemní komunikace pro jakýkoliv provoz je čím dál větší. Tyto skutečnosti s sebou nesou celou řadu konfliktních situací, které je často nutné cestou práva řešit.

Frekventovanou oblastí jsou spory o tom, zda je určitá cesta veřejně přístupnou či zda je soukromou komunikací, komu taková pozemní komunikace patří, kdo ji může užívat, jaký k této pozemní komunikaci má vztah vlastník pozemku, na němž je umístěna, či spory mezi vlastníky o přístup k nemovitostem prostřednictvím práva nezbytné cesty, obecného užívání pozemních komunikací či podobných institutů. Spory bývají též o to, zda na určitém pozemku užívaném pro průjezd vůbec pozemní komunikaci je či není, co je součástí pozemní komunikace a co už ne. S tím souvisí otázka odstraňování překážek z pozemních komunikací (pokud například někdo zamezí překážkou užívání takové cesty), případně otázka nepoužívaných vozidel a vraků umístěných na těchto komunikacích.

Dalším okruhem problémů je umísťování dopravních značek a jiných omezení pro užívání pozemních komunikací, zejména pro parkování nebo vjezd, k nimž nemusí docházet jen ve velkých městech. S užíváním pozemních komunikací dále souvisí například umisťování reklamních zařízení v silničních ochranných pásmech nebo jiné zvláštní užívání pozemních komunikací (např. pro provoz stánku na chodníku, zřizování vyhrazeného parkování či pro konání kulturní či sportovní akce).

Právní úprava této oblasti je velmi mezerovitá, rozporuplná a často stále nereflektující, že již není doba, kdy všechno patřilo všem. Jedná se tedy často po právní stránce o velmi komplikované případy týkající se ochrany vlastnického práva soukromých osob na straně jedná a práva obecného užívání veřejných cest veřejností na straně druhé, kde je zastupování specializovaným advokátem pro úspěch ve věci nezbytné.

Co Vám mohu konkrétního nabídnout:


  • Zastupování ve všech sporech týkajících se určování kategorií pozemních komunikací u silničních úřadů či soudů (určení druhu a účelu komunikace, spory o vlastnictví a užívání komunikací včetně přístupů k nemovitostem).
  • Zastupování ve všech správních řízeních u silničních správních úřadů týkajících se užívání pozemních komunikací(umisťování dopravních značek na pozemních komunikacích, odstraňování pevných překážek z pozemních komunikací, zřizování sjezdů na pozemní komunikace, umisťování reklamních zařízení v silničních ochranných pásmech, o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace atd.).
  • Sepis  odvolání nebo podnětů k přezkumnému řízení proti nezákonným rozhodnutím či závazným stanoviskům úřadů týkajících se pozemních komunikací.
  • Podávání strong správních žalob proti rozhodnutím a jiným úkonům silničních správních úřadů ke správním soudům, včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu.

Jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu.