Pohledávky a dluhy

Současný ekonomický systém je založen na půjčování peněz. Kdo půjčuje peníze, je věřitel. Aby se mu jeho investice vrátila v podobě vrácené půjčky s úrokem nebo jiným ziskem, je dobré mít vše řádně smluvně ošetřeno. Na vymáhání pohledávek se specializuji, a proto Vám nabídnout následující komplexní právní služby pro věřitele týkající se jejich pohledávek:


 • Vymáhání pohledávek na klíč (zahrnuje předžalobní výzvu, podání žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu, zastupování u soudu, exekuční vymáhání prostřednictvím soudního exekutora).
 • Poradenství pro věřitele ve všech otázkách nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.
 • Vytvoření smluvní dokumentace k pohledávce (např. sepis smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru, směnky, uznání dluhu, splátkového kalendáře).
 • Vytvoření optimálních nástrojů pro zajištění pohledávky (smlouvy o zástavním právu, o ručení, o smluvní pokutě, o zajišťovacím převodu práva apod.).
 • Právní kroky ke zpeněžení zástavy dlužníka.
 • Právní kroky k prodeji pohledávky (smlouvy o postoupení pohledávek).
 • Zastupování věřitele v insolvenčním řízení na dlužníka (např. podání insolvenčního návrhu na dlužníka, přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení, zastupování věřitele v insolvenčním řízení, zejména zastupování zajištěného věřitele a spolupráci s insolvenčním správcem dlužníka).

Každá pohledávka věřitele má odraz ve dluhu dlužníka. Téměř každý se během života dostane do situace, kdy někomu dluží. Pokud se jedná o vyšší dluhy, které jsou mezi stranami sporné, určitě se dlužníkovi vyplatí využít služeb advokáta, aby věřitel po dlužníkovi nechtěl něco, na co nemá právo a co je pro laika těžko odhadnutelné (např. zda je požadovaný úrok nebo smluvní pokuta podle zákona nebo zda není požadovaná pohledávka už promlčená). Poskytnutí právních služeb advokátem je tak pro dlužníka investicí, která se může odrazit ve výrazném snížení dlužných částek nebo rozložení jejich splácení do únosných splátek. Mohu Vám poskytnout právní pomoc při řešení následujících problémů:


 • Zastupování dlužníka u soudu v případě sporných pohledávek nebo směnek.
 • Žaloby na neplatnost rozhodčích nálezů soukromých rozhodců.
 • Zastupování dlužníka v exekučním řízení, pokud je vymáhán nepřiměřeně vysoký dluh (např. podáváním návrhů na zastavení exekuce, námitek proti výši odměny exekutora).
 • Poradenství k restrukturalizaci dluhů (jednání s věřiteli, splátkové kalendáře, uznání dluhu).