Pozemní komunikace a dopravní právo

Dnešní doba je charakterizována neustálým pohybem lidí, zboží nebo služeb, tedy dopravou všeho druhu. Potřeba využívat pozemní komunikace pro jakýkoliv provoz je čím dál větší. Tyto skutečnosti s sebou nesou celou řadu konfliktních situací, které je často nutné cestou práva řešit.

Frekventovanou oblastí jsou spory o tom, zda je určitá cesta veřejně přístupnou či soukromou komunikací, komu taková pozemní komunikace patří, kdo ji může užívat, jaký k této pozemní komunikaci má vztah vlastník pozemku, na němž je umístěna, či spory mezi vlastníky o přístup k nemovitostem prostřednictvím práva nezbytné cesty či podobných institutů. Dalším okruhem problémů je umísťování dopravních značek a jiných omezení pro užívání pozemních komunikací, zejména pro parkování nebo vjezd, k nimž nemusí docházet jen ve velkých městech. Právní úprava této oblasti je velmi mezerovitá a často stále nereflektující, že již není doba, kdy všechno patřilo všem. Jedná se tedy často po právní stránce o velmi komplikované případy, kde je zastupování specializovaným advokátem pro úspěch ve věci nezbytné.

Bohužel při stále frekventovanější dopravě nastávájí často též další nepříjemné situace jakými jsou postihy za dopravní přestupky nebo dopravní nehody. Každému se může stát, že bude úřadem obviněn ze spáchání přestupku, a to nejen dopravního. Ať již už je obvinění úřadu oprávněné či nikoliv, jedinec má vždycky právo se proti obvinění ze strany státu bránit a docílit tak očištění svého jména, nižšího trestu nebo prostě jen oddálení trestu, které zejména v bodovém systému řidičů může mít zásadní dopady. Mnohdy může být totiž trest udělený za přestupek pro činnost člověka velmi omezující, například pokud je mu uložen zákaz řízení motorových vozidel nebo musí odevzdat řidičský průkaz, protože se tzv. vyboduje v bodovém systému řidičů. Role advokáta jako zástupce obviněného ze spáchání přestupku je stále důležitější se stále složitějším přestupkovým řízením dle nového přestupkového zákona účinného od roku 2017, proto advokát může mnohdy úspěšně poukazovat na porušení přestupkového zákona při projednávání přestupku i ze strany úřadů, které by jinak mohlo zůstat nepovšimnuto.

Co Vám mohu konkrétního nabídnout:


  • Zastupování ve všech sporech týkajících se užívání pozemních komunikací u silničních úřadů či soudů (určení druhu a účelu komunikace, spory o vlastnictví a užívání komunikací včetně přístupů k nemovitostem, umisťování dopravních značek na pozemních komunikacích atd.).
  • Kompletní zastupování obviněného v přestupkovém řízení.
  • Sepis odvolání nebo podnětů k přezkumnému řízení proti nezákonným rozhodnutím či závazným stanoviskům úřadů týkajících se pozemních komunikací či dopravních přestupků.
  • Sepis námitek proti zápisu bodů do bodového hodnocení řidičů.
  • Podávání správních žalob proti rozhodnutím a jiným úkonům úřadů ke správním soudům, včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu.
  • Zastupování poškozených v přestupkových řízení (např. při nezaviněné účasti na dopravní nehodě) včetně uplatnění nároků na náhradu škody po pachateli přestupku.

Jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu pro správní žaloby proti rozhodnutím o přestupcích.